تأکید شورای تأمین شهرستان مبارکه و شرکت فولاد مبارکه بر تعامل بیشتر

در جلــسه ای با حضـــور اعضــای شـــورای تأمین شهرستـــان مبارکه و مدیرعــامـل فولاد مبارکه بر توسعۀ همکاری های طرفین به منظور توسعۀ پایدار منطقه تأکید شد.

کد خبر : 6479
تاریخ انتشار : شنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۹ - ۲۱:۳۴
تأکید شورای تأمین شهرستان مبارکه و شرکت فولاد مبارکه بر تعامل بیشتر

به گزارش وقت خبر ، در این جلسه که در محل برگزاری جلسات کمیتۀ مدیریت فولاد مبارکه برگزار شد، اصغر هدایت، فرماندار این شهرستان، هدف حضور خود و سایر همراهان را تقویت همکاریهای دوجانبۀ شهرستان و فولاد مبارکه مطرح کرد و گفت: خوشبختانه امروز فولاد مبارکه بیش از هر زمان دیگر برای منطقه و کشور موجب برکت است و علاوهبر بخش صنعت در حوزۀ مسئولیتهای اجتماعی نیز بهخوبی ایفای نقش کرده است.

وی از تأمین اکسیژن بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی توسط فولاد مبارکه بهصورت رایگان و مساعدت مالی این شرکت به برخی بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی بهعنوان نمونههای بارز تعهد فولاد مبارکه به مسئولیتهای اجتماعی این شرکت یاد کرد و گفت: این مساعدتها هیچ درآمدی برای فولاد مبارکه نداشته و بنابراین شایستۀ قدردانی است.

وی خاطرنشان کرد: مردم شریف شهرستان مبارکه باید احساس کنند که فولاد مبارکه کنارشان است و بهدلیل مسئولیت اجتماعی که بر دوش خود احساس میکند، همیشه برای یاری آنان پیشقدم بوده و از این به بعد نیز همینطور خواهد بود.

در ادامه، سرهنگ عطائی فرمانده حوزۀ مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان مبارکه نیز از اهتمام ویژۀ مدیرعامل فولاد مبارکه و همکاری این شرکت در اجرای رزمایش مواسات و کمکهای مؤمنانه و یاری رساندن به آسیبدیدگان بیماری کرونا قدردانی کرد.

پس از آن، سرهنگ محمدی، فرمانده نیروی انتظامی شهرستان مبارکه نیز با اشاره به اهمیت موضوع امنیت در جامعه اظهار داشت: مجموعۀ فولاد مبارکه مجموعهای بسیار عظیم و گسترده است و التزامبخشی به این مجموعه از اهمیت خاصی برخوردار است. به همین دلیل باید از بخشهای حراست و حفاظت فیزیکی که نیروی انتظامی را در این راستا یاری میکنند، تشکر و قدردانی کنیم. به خاطر داشته باشیم نباید چرخ تولید فولاد مبارکه به هر دلیل از جمله مباحث امنیتی متوقف گردد، چراکه در این صورت شاهد وارد آمدن لطمات جبرانناپذیری به اقتصاد کشور خواهیم بود.

ابوالحسنی، رئیــس دادگســتری شهرســتان مبارکه نیــز با تأکیــد بر لزوم همــکاریهای هرچه بیشتر فولاد مبارکه در پشتیبانی و حمایت از ثبات و امنیت منطقه گفت: مساعدتهای فولاد مبارکه به کارگاههای اشتغالزایی زندان اسدآباد در نوع خود شایستۀ قدردانی است. این اقدامات نهتنها برای زندانیان و خانوادههای ایشان، که در اصل برای کل جامعه مفید است و برای مدیریت و کارکنان این شرکت خیرات و مبرات خاص خود را در پی دارد و مصداق باقیاتالصالحات است.

در ادامۀ جلسه، سید محسن هاشمی، شهردار مبارکه نیز به نمایندگی از سایر شهرداران از تعامل سازندۀ مدیرعامل فولاد مبارکه با مسئولین و شهرداران منطقه  قدردانی کرد و پیشنهادهایی نظیر احداث شرکت بازیافت زبالههای شهرستان در یک پایلوت کاملا علمی، استفاده از سربارههای فولاد مبارکه در ساخت بلوک فرش، آسفالت و جدول بتنی موردنیاز شهرداریهای منطقه، طرح جامع گردشگری شهرستان و رونق اقتصادی با استفاده از ظرفیتهای گردشگری موجود و حل مشکلات ترافیکی شهرستان با همکاری فولاد مبارکه را مطرح کرد.

سید محمد اطیابی، شهردار طالخونچه هم با طرح مشکل درآمد شهرداریها گفت: یکی از مشکلات شهرداریها درآمد است. هزینهها بر سر جای خود هست و سال به سال اضافه میشود، ولی درآمد شهرداری متأسفانه جوابگوی هزینهها نیست. به همین منظور دو تا سه طرح درآمدزایی در شهرستان ارائه شده و همکاری فولاد مبارکه میتواند شهرداریها را در رسیدن به درآمد پایدار یاری کند.

در ادامۀ این جلسه، مهندس عظیمیان مدیرعامل فولاد مبارکه ضمن خیرمقدم به میهمانان و استقبال از طرحهای پیشنهادی در جلسه گفت: جایگاه فولاد مبارکه جایگاه ملی است، اما این امر هیچگاه باعث نشده ایفای نقش منطقهای شرکت تحت تأثیر قرار گیرد. فولاد مبارکه بهخوبی از اهمیت تعامل با شهرستان آگاهی دارد و در عمل هم نشان داده است که با مسئولین و نهادهای شهرستان همکاری و همراهی خوبی داشته است. فولاد مبارکه معتقد است تمامی تعاریف قانونی باید مورد توجه قرار گیرد و رعایت شود؛ چون ارتباطات منطقهای به ما کمک میکند کارمان را درستتر انجام دهیم. تعامل و رفاقت و صمیمیت و همکاری از جمله شعارها و اهداف و وظایف مدیریت فولاد مبارکه است. همانطور که الحمدالله نتایج این دوستی و رفاقت را تا به امروز بارها دیدهایم.

وی در خصوص پیشنهاد پروژۀ احداث کارخانۀ بازیافت گفت: این پروژه باید توجیه داشته باشد و میزان مواد باید به حد کافی برسد. باید منطقهای عمل شود تا کارخانه توجیه اقتصادی داشته باشد. ازآنجاکه بازیافت زبالۀ تر میتواند به بهبود بهداشت و محیطزیست منطقه کمک کند، فولاد مبارکه بدون اینکه دنبال سود و مشارکت باشد و عمدتا با هدف بهبود فرایندهای زیستمحیطی و کمک به توسعۀ پایدار، این طرح را مورد مطالعه قرار خواهد داد.

وی در خصوص پیشنهاد استفاده از سربارههای فولاد مبارکه در تولید جداول بتنی برای شهرداریها نیز گفت: این شرکت هیچ مشکلی با این طرح ندارد،ولی باید به خاطر داشته باشیم در حوزۀ نحوۀ استفاده از سرباره، سازمان تحقیقات مسکن متولی امر است که قانون به او اجازه داده بخشنامه صادر کند و متقاضیان میتوانند از این سرباره برای زیرسازی و جادهسازی استفاده کنند. اگر شهرداریهای منطقه بخواهند و بتوانند از سرباره استفاده کنند، فولاد مبارکه هیچ مشکل ندارد، ولی برای کاربری که در این جلسه مطرح شد و برای قانونی شدن آن فقط مرکز تحقیقات تهران اجازه دارد پیگیر این مسئله باشد.

نظر مثبت فولاد مبارکه در زمینۀ توسعۀ گردشگری منطقه و حل مسائل ترافیکی شهرستان از دیگر مباحثی بود که مدیرعامل شرکت در این جلسه، ضمن ارائۀ راهحل، به آنها پرداخت.

وی تصریح کرد: فولاد مبارکه جایگاهی ملی دارد؛ بنابراین انتظار میرود در برخورد با مسائل این شرکت با نگاه محلی رفتار نشود. برداشت آب این شرکت در سال ۱۳۷۲ که ۲.۳ میلیون تن تولید داشته
۲۰ میلیون مترمکعب آب، یعنی در حدود یک درصد از کل آب زاینده
رود بوده و خوشبختانه امروز نیز با رویکردهای استفادۀ بهینه از منابع آبی و انرژی، با تولید ۷.۲ میلیون تن و سرمایهگذاریهای کلانی که در جمعآوری و تصفیۀ پسابهای شهری و صنعتی داشته، همچنان ۲۰ میلیون مترمکعب برداشت آب دارد. بنابراین باید اذعان داشت فولاد مبارکه هیچگاه خود را فارغ از مسائل منطقهای نمیداند.

وی تصریح کرد: ارتباطات شرکت و منطقۀ پیرامون باید مانند گذشته و حتی نزدیکتر و صمیمانهتر از گذشته باشد تا اهداف مشترک تأمین شود. همچنان که فولاد مبارکه با شیوع ویروس کرونا به یاری همۀ مسئولین و هممیهنان شتافت، انتظار میرود مسئولین محترم نیز این شرکت را در تنگناهایی نظیر اجرای پروژۀ نورد گرم شمارۀ ۲ یاری دهند.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.