تعطیلی عاشورا به دستور طالبان لغو شد
طالبان تعطیلی روز عاشورا را از تقویم رسمی کشور حذف کرده و در مقابل چندین مناسبت مربوط به خود را جایگزین کرده است. روز عاشورا در تقویم رسمی افغانستان پیش از این به عنوان تعطیلی عمومی ثبت شده ‌بود.
سقوط افغانستان به دست طالبان
همزمان با ترک خاک افغانستان توسط نیروهای نظامی امریکا، پس از بیست سال این سرزمین کهن دستخوش اتفاقات زیادی شد که مهمترین آنها سقوط دولت رسمی این کشور بود.