مدرک تحصیلی غیرمرتبط مدیرعامل بزرگترین شرکت معدنی ایران

شرکت معدنی وصنعتی چادرملو که بزرگترین شرکت معدنی ایران است در حال حاضر با مدیریت فردی اداره می شود که با تحصیلات غیرمرتبط مدیرعامل بزرگترین شرکت معدنی ایران است که این موضوع می تواند به اعتبار سازمانی کشورمان در مجامع بین المللی آسیب برساند.