نعل وارونه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

یکی از وظایف مرکز پژوهشهای مجلس ارائه ی گزارشاتی است که با توجه به نتایج آن بتوان به مردم کمک کرد. به نظر می رسد بهتر بود با توجه به وضعیتی که در مورد اقتصاد کشور در سال ۹۹ ارزیابی می شود مرکز پژوهشها تمرکزش را روی این موضوع می گذاشت تا در آن هم به دولت کمک کند و هم مردم در نظر گرفته شوند

رفتار تبعیض آمیز دولت-مجلس با مردم از کجا نشأت می گیرد؟

تعطیلی مجلس به واسطه ی خطر شیوع ویروس کرونا باز هم مسئله ی دیگری را مطرح می کند که باید مدیران کشوری به آن پاسخ دهند که چه فرقی بین خطر ابتلا بین نمایندگان و سایر افراد جامعه وجود دارد که سازمانها و ادارات دیگر مشغول به کار هستند و هر روز با افراد زیادی سر و کار دارند اما مجلس شورای اسلامی تعطیل شده؟