نعل وارونه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

یکی از وظایف مرکز پژوهشهای مجلس ارائه ی گزارشاتی است که با توجه به نتایج آن بتوان به مردم کمک کرد. به نظر می رسد بهتر بود با توجه به وضعیتی که در مورد اقتصاد کشور در سال ۹۹ ارزیابی می شود مرکز پژوهشها تمرکزش را روی این موضوع می گذاشت تا در آن هم به دولت کمک کند و هم مردم در نظر گرفته شوند