دولت روبروی مصوبات قانونی قیمت گذاری

بازار رقابتی به معنی خدمات مطلوب از تولید تا عرضه است. با این مفهوم باید گفت چیزی که در نهایت برای مصرف کننده از اهمیت ویژه ای برخوردار است قیمت محصول نهایی است که در سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی نیز از آن به طور مفصل پرداخته شده.