دستاوردهای همایش ایران ۱۴ در مسیر تدوین سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی و برنامه هفتم توسعه

موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی با همراهی سازمان تأمین اجتماعی و نیز حمایت انجمن‌های علمی مختلف جامعه‌شناسی، مددکاری، رفاه اجتماعی و… همایشی با عنوان «ایران ۱۴: رفاه و تأمین اجتماعی» را در اردیبهشت برگزار خواهد کرد.