هم اندیشی و رفع موانع بیمه سرمد با نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور
در جهت هماهنگی و تعامل بیشتر در پیشبرد امور دو سویه و حل موانع و مشکلات بیمه ای، جلسه‌ای با حضور دکتر مجتبی کاتب رئیس هیات مدیره بیمه سرمد و هوتن والی‌نژاد معاون اداری و مالی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برگزار گردید.