حذف اثرلایۀ کروماته در ورق‌های گالوانیزه

با به ثمر رسیدن پروژۀ تحقیقاتی مشترک میان کارشناسان شرکت فولاد مبارکه و دانشکدۀ مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان اثرلایۀ کروماته در ورق‌های گالوانیزه حذف شد و رضایت‌مندی مشتریان در این حوزه افزایش یافت.