رئیس کمیسیون قضایی: هر کاندیدا یک شماره حساب

پولهایی که کاندیداها در مراحل مختلف خرج می کنند مورد بررسی قرار می گیرد. هر نماینده ای صرفاً باید یک شماره حساب داشته باشد و اگر در جریان تحقیقات محرز شود که نماینده ای تخلف کرده پرونده وارد کمیسیون تحقیق می شود