آقای کیوان خسروی شما چه تخصصی در حوزه خودرو دارید؟

خسروی که از مدیران یقه سفید غیرخودرویی کشور است احتمالا با سمتی که در شورای امنیت دارد همچنان با خیال راحت به مسئولیت خود در ایساکو ادامه می دهد و این تعبیر به وجود می آید که راز بقای او در این گروه مربوط به آمد و شد او در بین برخی سیاسیون است. اما در این میان باید به چند سؤال پاسخ داد؛
ارتباط سخنگویی شورای امنیت با ریاست هیئت مدیره ایساکو چیست؟
رزومه خسروی تا قبل از حضور در تام ایران خودرو در بخش خودرویی کدام است؟
چرا با وجود تغییرات زیاد در هیئت مدیره ایساکو همچنان خسروی پایه ثابت این هیئت مدیره است؟