لزوم بکارگیری مدیرعامل بانک اقتصاد نوین در بیمه نوین چیست؟ + سند

شرکت های تو در تو که به سبب ضعف قوانین دست برخی را در انتصاب و انتخاب افراد باز گذاشته است یکی از آفتهایی هستند که در حال حاضر در سازمانها و شرکتهای داخلی ملاحظه می کنیم. لیست پر و پیمان شرکتهای فرعی و وابسته بانکها در سال هزینه های زیادی را برای بانک به همراه دارند و باعث می شوند بخش قابل توجهی از مطالبات غیرجاری بانک مربوط به آنها باشد از دیگر مسائلی هستند که برای فضای اقتصادی کشور مطلوب و جالب نیست بلکه آسیب زاست.

بانک اقتصاد نوین یا بنگاه معاملاتی املاک

در صورتهای مالی ۹ ماهه ی سال جاری بانک اقتصاد نوین به سرمایه گذاری ۴.۱۸۸ میلیارد ریالی در حوزه ی املاک می رسیم که البته رقم دقیق سرمایه گذاری در این حوزه ی طی ۹ ماهه ی ۹۸ به بیش از ۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون می رسد.

چرا بانک اقتصاد نوین به این روز افتاد؟

به گزارش “وقت خبر”اقتصاد نوین بانکی که با ۱۳ میلیارد و ۱۳۱ میلیون سهام یمی از پر سهام ترین بانکهای کشور که طی دوسال گذشته اوضاع خوبی ندارد و از سود ۳۱۷ میلیارد ریالی به زیان ۷.۶۶۵ میلیارد ریالی رسیده است.