بانک شهر یا بنگاه شهر

به گزارش “وقت خبر”موضوع بنگاهداری بانکها وقتی برایش چاره ای اندیشیده نمی شود باید قبول کنیم که در نظام اقتصادی ما تبدیل به یک اپیدمی و قانون نانوشته شده زیرا با این شرایط که هر بانکی برای خودش دکان بازاری باز کرده و مشغول شرکت داری است