افزایش منابع ریالی بانک ملت
جمع منابع ریالی بانک ملت در ۹ ماهه ابتدایی امسال ۵۲ درصد به نسبت مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است و به مبلغ بیش از ۶۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
سود ۱۰۴ درصدی ملت در دی ماه
بانک ملت در ماه گذشته از از محل تسهیلات اعطایی،سپرده گذاری،اوراق،سرمایه گذاری و کارمزدهای دریافتی بیش از ۹ هزار میلیارد تومان درآمد کسب نموده است.
نبض بازار از عملکرد بانک ملت در ۸ ماه ابتدایی امسال گزارش می‌دهد؛
عملکرد و ثبت ارقام با درآمد‌های بیشتر وبملت در دوره هشت ماهه نخست
بررسی وضعیت درآمد‌های عملیات بانکی و ارائه خدمات و همچنین سرمایه گذاری‌ها و سپرده گذاری‌ها و همچنین هزینه‌های مالی دریافت تسهیلات و کارمزد‌ها براساس صورت‌های مالی منتشر شده در کدال بورس طی هشت ماه نخست سال ۱۴۰۱ در سه بانک بزرگ خصوصی شده کشور شامل بانک‌های ملت، صادرات ایران و تجارت نشان می‌دهد که بانک ملت از عملکرد و ثبت ارقام با درآمد‌های بیشتری در دوره هشت ماهه نخست سال ۱۴۰۱ برخوردار بوده است.
گزارش وقت خبر از وضعیت درآمد و هزینه‌های سه بانک بزرگ خصوصی شده در هشت ماه نخست سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد
سپرده‌گذاری ۱۴۶ هزار میلیارد تومانی وبملت
بررسی وضعیت شاخص خدمات بانکی براساس صورت‌های مالی منتشر شده در کدال بورس طی هشت ماه نخست سال ۱۴۰۱ در سه بانک بزرگ خصوصی شده کشور شامل بانک‌های ملت، صادرات ایران و تجارت نشان می‌دهد که در بانک ملت، جمع سپرده‌های ارزی و ریالی ۱۴۵۹۳۱ میلیارد تومان بوده است.
وضعیت درآمد و هزینه‌های سه بانک بزرگ خصوصی شده در هشت ماه نخست سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد
درآمد کارمزد ۶ هزار میلیارد تومانی وبملت در هشت ماه نخست ۱۴۰۱
بررسی وضعیت شاخص خدمات بانکی براساس صورت‌های مالی منتشر شده در کدال بورس طی هشت ماه نخست سال ۱۴۰۱ در سه بانک بزرگ خصوصی شده کشور شامل بانک‌های ملت، صادرات ایران و تجارت نشان می‌دهد که در بخش درآمد کارمزد‌ها، بانک ملت ۶۰۹۷ میلیارد تومان، در بانک صادرات ۳۵۴۵ میلیارد تومان و در بانک تجارت ۴۸۲۶ میلیارد تومان از محل کارمزد‌ها درآمد به دست آمده است.
گزارش نبض بازار از آمار هشت ماهه جذب سپرده‌های بانک ملت:
۴۲.۸ درصد سپرده‌های بانک ملت بدون هزینه جذب شده است
جذب ۳۸۱ هزار میلیارد تومان سپرده در بانک ملت بدون هزینه انجام شده و در هشت ماه نخست ۱۴۰۱، ۲۷ هزار میلیارد تومان درآمد تسهیلات و سپرده وبملت بوده است.این میزان یعنی ۴۲.۸ درصد سپرده‌های بانک ملت بدون هزینه جذب شده است.
قیمت تمام شده پول در وبملت ۵.۲۷ درصد شد
در بانک ملت با مانده سپرده ۸۹۰ هزار میلیارد تومان که سهم ۱۶ درصدی از کل سپرده‌های شبکه بانکی را تشکیل می‌دهد، با افزایش سهم سپرده بدون هزینه به ۴۳ درصد کل سپرده‌های این بانک، هزینه‌های جذب منابع کاهش یافته و قیمت تمام‌شده پول به ۵.۲۷ درصد رسیده است.
وضعیت درآمد و هزینه‌های سه بانک بزرگ خصوصی شده در هشت ماه نخست سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد:
درآمد تسهیلات وبملت به اندازه  دو بانک بزرگ خصوصی شده دیگر
بررسی وضعیت شاخص خدمات بانکی براساس صورت‌های مالی منتشر شده در کدال بورس طی هشت ماه نخست سال ۱۴۰۱ در سه بانک بزرگ خصوصی شده شامل بانک‌های ملت، صادرات ایران و تجارت نشان می‌دهد که درآمد تسهیلات بانک ملت با بیش از ۵۸ هزار میلیارد تومان به اندازه درآمد تسهیلات دو بانک دیگر بوده است.
بررسی وضعیت درآمد و هزینه‌های سه بانک بزرگ خصوصی شده در هشت ماه نخست سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد:
سهم بالای ۱۶ درصدی بانک ملت از کل سپرده‌های بانکی کشور
بانک ملت با ۸۹۰ هزار میلیارد تومان سپرده سهم ۱۶ درصدی از کل سپرده‌های بانکی را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که بانک تجارت با ۵۴۴ هزار میلیارد تومان سپرده سهم ۹.۹ درصدی از کل سپرده‌های شبکه بانکی را دارا است. بانک صادرات نیز ۸.۸ درصد از کل سپرده‌ها را به خود اختصاص داده است.