ضرورت بازنگری در سیاستهای بیمه آرمان

سود انباشته این شرکت بیمه ای از ۹۰ میلیارد ریال در پایان سال ۹۵ به زیان انباشته بیش از ۱ هزار میلیارد ریالی در پایان شش ماهه سال ۹۸ تبدیل شده که نشان از شعاع حرکتی رو به زیان بیمه آرمان می دهد.