ضرورت بازنگری در سیاستهای بیمه آرمان

سود انباشته این شرکت بیمه ای از 90 میلیارد ریال در پایان سال 95 به زیان انباشته بیش از 1 هزار میلیارد ریالی در پایان شش ماهه سال 98 تبدیل شده که نشان از شعاع حرکتی رو به زیان بیمه آرمان می دهد.