وزارت اقتصاد درباره انتخاب مدیرعامل بیمه ایران توضیح دهد

بیمه ایران چند وقتی است که با سرپرست اداره می شود موضوعی که در بسیاری از نهادهای دولتی ما متأسفانه بعد از استعفاء یا برکناری مدیرعامل اتفاق می افتد. به گزارش “وقت خبر“بیمه ایران تنها بیمه ی دولتی کشور چند وقتی است که به دست دکتر رضایی به عنوان سرپرست مدیریت می شود. به همین