بیمه شخص واحد
هر فردی میتواند با بیمه شخص واحد,بیمه درمان تکمیلی داشته باشد.