پشت پرده بازنشستگی با ۱۰ سال سابقه

بازنشستگی در عرض ۱۰ تا ۱۵ سال آن هم با حقوق چندین میلیونی که از سوی شرکت‌های بیمه‌ای تبلیغ می‌شود در ظاهر بهترین روش برای رفتن یک شبه‌ رهی صدساله‌ست اما این ماجرا پشت پرده‌ای هم دارد…