بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری در بهار 1400 و 1401؛
نرخ بیکاری زنان از مردان جلو زد!
نسبت اشتغال مردان در بهار امسال حدود 62.5 درصد برآورد شده، این شاخص در سال 98 نزدیک به 65 درصد بوده است.