امتیازات ویژه بانک مجید قاسمی برای برخی نور چشمی ها

طبق صورتهای مالی نه ماهه ی ۹۸ این بانک معادل ۹۳ درصد از دارائیهایش بدهی دارد و ۷.۴۷۵ میلیارد ریال هزینه ی مطالبثات مشکوک الوصول را در مارنامه ی نه ماهه ی خود می بیند. اما مطالبات بالای مشکوک الوصول در این بانک ناشی از چیست؟