تحقیق و تفحص کارآمدی لازم را ندارد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس عنوان کرد:‌ ایجاد هیجانات منفی روی سهام سهامداران یا فضای عمومی که در مورد بنگاه‌، سازمان یا دستگاه تحقیق شونده تاثیرات منفی می‌گذارد.