«تملت» ۵۲۷ ریال سود ساخت

شرکت تامین سرمایه بانک ملت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹، به ازای هر سهم خود ۵۲۷ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۴۱۰ اعلام شده بود، از افزایش ۲۹ درصدی در هر سهم حکایت دارد.