عبور از بحران و حرکت در مسیر رشد

در حالی که سهم بازار شرکت دخانیات ایران از دست رفته و میزان آن به ۸ درصد از کل بازار دخانی کشور کاهش یافته بود، هدفگذاری برای ارتقاء سهم بازار به میزان ۲۰ درصد از کل بازار مصرف دخانی کشور در نیمه دوم سال ۹۸ در دستور کار قرار گرفت.