خصوصیات لباس فرم اداری

لباس فرم اداری لباسی است که به یک رنگ و طرح دوخته می شود و توسط کارکنان و کارمندان شرکت ، سازمان و … مورد استفاده قرار می گیرد.