جبران تورم زمین با طرح ملی مسکن

سرمایه گذاری و ساخت و سازها در زمین های طرح ملی مسکن باعث جنب و جوش بازار ساخت و ساز و تسهیل جریان عرضه مسکن آن هم از نوع مسکن ارزان شده است.