دکتر محمدحسین قربانی:با اصرار عده ای نا آگاه آقای رمضانی از بیمارستان مرخص شد

همه ی کسانی که با آقای رمضانی در ارتباط بودند حتما تست کرونا را انجام دهند و اگر کمترین علائمی هم دارند خودشان را قرنطینه کنند و حداقل یک هفته در محافل عمومی ظاهر نشوند و حتی در ارتباط با خانواده ی خودشان مراعات کنند.