پایان اخ تاپوس

آقای محمد مهدی انصاری جعفری ادمین کانال اختاپوس به موجب حکم قطعی شعبه ۶۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکوم به ۵ مرتبه عذر خواهی از شرکت کروز بابت انتشار اکاذیب علیه آن شرکت در کانال اختاپوس گردید.