اپراتور همراه اول مجهز به تجهیزات بیشتری در زمینه ارائه خدمات ارتباطی است

به گزارش خبرنگار وقت خبر اپراتورهمراه اول یکی از شرکت‌های تابعه مخابرات ایران است. این شرکت از سال ۱۳۷۲ با هدف ارایه خدمات ارتباطی تلفن تاسیس شد و هم اکنون بزرگترین شرکت مخابراتی کشور از نظر تعداد مشترکین است. آمار و ارقام نشان می‌دهد درحال حاضر ٩١‌میلیون و ٨٢۴‌هزار و ۵٣۵نفر تعداد مشترکان تلفن‌همراه هستند