بیش از ۲۰۳ میلیارد تومان از ارزش مؤسسه مالی اعتباری ملل در اختیار سه نفر از اعضای هیئت مدیره و بستگان مدیرعامل

محمدرضا مروجی قائم مقام مدیرعامل به تنهایی بزرگترین سهامدار ملل با دراختیار داشتن ۴.۶۶ درصد از سهام آن است. ضمن اینکه سید امین جوادی مدیرعامل و یکی دیگر از نزدیکان وی به نام سید هادی جوادی به ترتیب سهامدار ۳.۹۹ و ۱.۹۸ درصد از سهام ملل هستند.