برات کریمی و دیگر مدیران بانک دی چه توجیهی راجع به وضعیت این بانک دارند؟

به گزارش “وقت خبر“بنگاهداری اصلا اسم غریبه و نا آشنایی برای مدیران بانکی کشور نیست. اپیدمی محتومی که بارها راجع به مضرات آن گفته شده و کارشناسان مختلف اقتصادی نیز در مورد آن اظهار نظر کرده اند. باید پذیرفت که بخشی از مطالبات غیرجاری بانکها مربوط به شرکتهای فرعی و وابسته آنهاست که این موضوع

افزایش عجیب حجم مطالبات غیرجاری بانک مجید قاسمی

یکی از مواردی که در چندسال گذشته همواره به نظام بانکی کشور که از ارکان اصلی اقتصاد کشور است آسیب زده بحث مطالبات مشکوک الوصول ، معوقات و سررسیدهای گذشته است که تحت عنوان مطالبات غیرجاری مورد بررسی قرار می گیرند. این مطالبات به دلائل مختلف خیلی امیدی به بازپس گیریشان وجود ندارد و در نهایت بخشی از نقدینگی بانک ضایع می شود.