هزینه هرماه تبلیغات نفت بهران ۳ میلیارد و ۶۴۸ میلیون تومان می شود

آنطور که از صورتهای مالی این شرکت نفتی برمی آید نفت بهران قرار است تا پایان سال ۴۳۳ میلیارد و ۷۷۶ میلیون ریال برای تبلیغاتش خرج کند که یعنی هزینه هرماه تبلیغات این شرکت تا پایان سال ۳ میلیارد و ۶۴۸ میلیون تومان خواهد شد که رقم بسیار بالایی است.