مناقصه خرید کیسه جامبوبگ و خرید پاکس پالت

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه، در ساعات اداری از تاریخ ۲۵/۰۱/۱۴۰۰ لغایت ۰۱/۰۲/۱۴۰۰ (به جزء روزهای پنجشنبه ، جمعه و تعطیلات رسمی) به نشانی ذیل مراجعه و پیشنهادات خود را نیز حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه تاریخ ۱۳/۰۲/۱۴۰۰ به دبیرخانه شرکت تحویل نمایند.