حضور همزمان مدیرعامل گروه توسعه ملی در هیئت مدیره بورس اوراق بهادار تهران

  به گزارش “وقت خبر“ماده ۲۴۱ قانون تجارت تصریح دارد که هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی، همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیر دولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره انتخاب شوند. ظاهراً