سعیدرضا عاملی: نقطه مثبت کروز ارتباط خوب با بخش تحقیق دانشگاهیان است

سعیدرضا عاملی گفت:بخش تحقیق و توسعه کروز در حوزه طراحی داخلی ارتباط مناسب و خوبی با بخش دانشگاهی ایجاد کرده است و حضور بانوان در این شرکت یک نقطه مثبتی است که از توانایی های علمی، مهارت های صنعتی بانوان در حوزه صنعت به درستی استفاده شده است.