هدایت الله خادمی در بن بست راستی آزمایی

هدایت الله خادمی که دانش آموخته مهندسی مکانیک از دانشگاه بنگلور هند است در اکثر مناصبی که داشته ارتباطی را با شاخه تحصیلی او نمی توان جستجو کرد. خادمی در مهرماه ۹۷ با حمله به سمت وزارت نفت مدعی شد که برخی از نمایندگان که به استخدام وزارت نفت درآمده اند افزایش ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی حقوق را داشته اند که وزارت نفت در این باره جواب داد: ” بالاترین رقم پرداختی ناخالص، مربوط به نماینده مدعی است. و از حقوق ۲۷ میلیونی این نماینده در وزارت نفت خبر داد”.

هدایت الله خادمی: وزیر نفت در کمیسیون انرژی بلیط دارد

۴۰ سال به سازمانهایی یارانه پرداخت کردیم که دست آخر پراید تحویلمان دهند که اگر پراید و برخی دیگر از خودروهای ساخت داخل را در میدانی خارج کشور بگذارند ۱۰۰ دلار هم خریدار ندارد این شرکتها هر محصولی را تولید می کنند زیرا برایشان سرعت گیر خاصی تعریف نشده است