سهم صادرات غیرنفتی از تامین ارز کشور چقدر بود؟

به گفته رئیس کل بانک مرکزی ، امسال ۳۲ میلیارد دلار ارز برای واردات تامین شده که بیش از ۲۲ میلیارد دلار آن از محل صادرات غیرنفتی بوده است. بر این اساس صادرات غیرنفتی در سال ۹۹ سهم حدود ۷۰ درصد از تامین ارز کشور داشته است.