اتفاقی که برای وبملت خواهد افتاد

بانک ملت که نماد وبملت در بازار بورس نه ماهه ی ۹۸ را با سود ۱۷.۶۵۸ میلیارد ریالی به پایان رسانده و ذخایر خود را ۹.۹۸۲ میلیارد ریالی می بیند در راستای تقویت نظام مالی خود اقدام به افزایش سرمایه از مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال به مبلغ ۱۳۰ هزار میلیارد ریال کرده است