معرفی مدرس خیابانی به عنوان وزیر صمت یک تصمیم کاملا درست است/ اصناف حامی و پشتیبان وزیر پیشنهادی صمت می باشد

در پی معرفی حسین مدرس به عنوای وزیر پیشنهادی صمت به مجلس شورای اسلامی، رئیس اتاق اصناف تهران ضمن اعلام خرسندی و حمایت خود از این پیشنهاد تاکید کرد: ایشان از معدود افرادی می باشد که به مسائل اصناف آشنایی کامل داشته و نسبت به آنها واقف است.