پاداش 900 میلیون تومانی اعضای هیئت مدیره بیمه پاسارگاد

به اعضای هیئت مدیره ی این بیمه در پایان سال 96 به میزان 7 میلیارد و 100 میلیون ریال پاداش داده شد که سهم هریک از اعضا اگر بطور مساوی در نظر بگیریم 1 میلیارد و 420 میلیون ریال می شود.این مقدار اما در 6 ماهه ی 98 با جهش تقریبا 27 درصدی به 9 میلیارد ریال رسید که سهم هریک از اعضا به 1 میلیارد و 800 میلیون ریال افزایش پیدا کرد.