پرداختهای کلان بانک صادرات با زیان بیش از 76 هزار میلیارد ریالی + سند

به گزارش “وقت خبر”صورتهای مالی شش ماهه برخی از بانکها منتشر شده که آمار نا امید کننده ای را نشان می دهد. اما در کنار آمار نا امید کننده ی برخی بانکها باید به یک بام و چند هوای آنها اشاره کرد بانکهایی که با وجود زیان انباشته ی بالا ید طولایی در پرداخت حقوقهای آنچنانی دارند.