لزوم توجه جدی به گیلان در مقابله با ویروس کرونا

آنطور که از اخبارها به گوش می رسد ۵۰۰۰ کیت تشخیص ویروس کرونا توسط چین به ایران تحویل داده شده است که با توجه به وخامت اوضاع گیلان و جلوگیری از انتشار این ویروس باید به گیلان و برخی شهرستانهای آن به خصوص نگاه ویژه داشت.