در گردهمایی مدیران و روسای بازرسی گروه سایپا مطرح شد:
تدوین برنامه‌های نظارتی سایپا برای دستیابی حداکثری به رضایت مشتریان
در گردهمایی مدیران بازرسی گروه خودروسازی سایپا، بر فرآیندهای پیشگیرانه و تقدم موضوع بر پیگیری‌های بعدی تأکید و مقرر شد برنامه‌های نظارتی با رویکرد دستیابی حداکثری به رضایت مشتریان، حفظ منافع ذی نفعان و کمک به مدیران ارشد شرکت ها به صورت ویژه تدوین شود و در دستور کار قرار گیرد.