یارانه معیشتی اردیبهشت کی واریز می‌شود؟

اولین یارانه اردیبهشت ماه یارانه معیشتی بنزین است که ۱۰‌ام هر ماه به حساب سرپرست خانوار واریز می‌شود. از این رو می‌توان گفت، فردا راس ساعت ۲۴ اولین واریزی دولت در ماه جاری به حساب خانوارها انجام خواهد شد.