نقوی: موفقیتهای فولاد مبارکه یک باید خود ساخته است

معاون تکنولوژی و فناوری شرکت فولاد مبارکه پس از کسب جایزه جهانی MIKE گفت:فولاد مبارکه برای دستیابی به چنین موفقیتهایی هرگز خودش را در گرو مسیرهای مرتبط با دیگران قرار نداده این موضوع یک باید خود ساخته در فولاد مبارکه است.