فولاد مبارکه تا سال ۱۴۰۴ به عنوان کارخانۀ هوشمند در جهان شناخته میشود

به گزارش وقت خبر , در جریان برگزاری این وبینار، مدیرعامل فولاد مبارکه،  مردادماه سال ۱۳۹۹ و رونمایی از طرح تحول دیجیتال فولاد مبارکه را  تولد دوبارۀ این شرکت دانست  و تصریح کرد: با برنامهریزیهای انجام شده به یاری خداوند فولاد مبارکه تا سال ۱۴۰۴ بهعنوان کارخانۀ هوشمند در جهان شناخته خواهد شد.

حمیدرضا عظیمیان خاطرنشان کرد: امروز نیازمند آنیم که در این راه سخت و پرپیچوخم، با کمک شرکتهای دانشبنیان و دانشگاهها و… فولاد مبارکهای را در کلاس هوشمند ارائه دهیم. به همین منظور قصد داریم با طی کردن این مسیر در ابتدا نوآورترین شرکت در عرصۀ فولاد و سپس بهعنوان الگویی برای سایر صنایع مطرح شویم.

وی با اشاره به نقش شرکتهای دانشبنیان و استارتآپها اظهار داشت: از جوانان فعال در شرکتهای استارتآپی، دانشمندان و متخصصان در شرکتهای دانشبنیان و پارکهای علمی و فناوری کشور تقاضا میکنیم در این راه سخت که افقی روشن پیشِ روی  صنعت کشور قرار میدهد مارا  یاری رسانند.

وی با تأکید بر اینکه فولاد مبارکه توانایی تأمین تجهیزات و منابع مالی لازم برای اجرای این پروژۀ بزرگ را دارد، خاطرنشان کرد: در واقع فولاد مبارکه منابع ارزی و ریالی طرح را تأمین خواهد کرد تا در زمان مناسب این طرح به اجرا برسد.

مدیرعامل فولاد مبارکه ورود به اجرای چنین طرحی را جسورانه خواند و ضمن قدردانی از حضور و زحمات همۀ بنیادها و شرکتهای حاضر در طرح گفت: طبق این برنامه، اگر بتوانیم در ابتدای سال ۱۴۰۴ این طرح را به بهرهبرداری برسانیم، با بخش عمدهای از مجموع ۴۰۰ شرکت استارتآپ و دانشبنیان که در این وبینار حضور دارند قرارداد خواهیم بست و این موفقیت را با ایشان جشن خواهیم گرفت.

مدیرعامل شرکت ایریسا:

فولاد مبارکه در راستای انقلاب صنعتی نسل چهارم گام برداشته است

در همین راستا، رسول سرائیان مدیرعامل شرکت ایریسا گفت: چالشهای صنعت فولاد در عرصۀ رقابت، هزینه، تنوع محصول و مسیری که مشتریان ما داشتند، در نهایت باعث شد فولاد مبارکه به سمت هوشمندسازی برود.

به گفتۀ وی، طرح تحول دیجیتال توسط شرکت ایریسا طراحی و ۶ مرداد اجرایی شده و  این شرکت در مسیر انجام این پروژه  فراز و فرودهای زیادی خواهدداشت.

مدیرعامل شرکت ایریسا ادامه داد: در واقع این حرکت در راستای انقلاب چهارم صنعتی بوده و فولاد مبارکه نیز در این مسیر گام برداشته است. در طرح تحول دیجیتال چندین شعار تعریف شده است. نخست «فولاد هوشمند از سنگ تا رنگ» است؛ به این شکل که سنگآهن از معدن استخراج شده و بعد از طی مراحل مختلف تولید، تبدیل به ورق گالوانیزه میشود و در صنعت ساختمان و لوازمخانگی استفاده میگردد. در واقع این زنجیرۀ ارزش مربوط به بازۀ زمانی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۴ است و تا سال ۱۴۰۴، فولاد مبارکه به کارخانۀ فولاد هوشمند تبدیل میشود.

سراییان گفت: چالشهایی مانند روندهای بینالمللی صنعت و همچنین فرایندهای نوظهور برای فولاد مبارکه تعریف شده و در سال ۱۴۰۴ فولاد مبارکه یک کارخانۀ هوشمند خواهد بود.

به گفتۀ وی، یکی از بهترین مباحث دیدهشده در این طرح، نقشآفرینی و بهرهگیری از شرکتهای دانشبنیان و استارتآپ است. همچنین به جهت اطمینان از این مهم، مرکز نوآوری تحول دیجیتال فولاد مبارکه که راهاندازی آن شروع شده، یکی از پشتوانههای اصلی ما در طرح تحول دیجیتال این شرکت  به شمار میآید.

مدیرعامل شرکت ایریسا گفت: امروز اولین رویداد در زمینۀ تحول دیجیتال برگزار شده و ما نیازمند همکاری دانشجویان و شرکتهای استارتآپی هستیم.

وی افزود: طرح تحول دیجیتال فولاد مبارکه اقدامی نیست که ما بهتنهایی بتوانیم از عهدۀآن برآییم، بلکه نیازمند استفاده از تمامی ظرفیتها و قابلیتهای موجود کشور در این زمینه هستیم. ما حدود سه ماه وقت گذاشتیم و هفت چالش و مسئله را برای این وبینار آماده کردیم.

سراییان گفت: تحلیل بهرهوری خطوط تولید فولاد مبارکه با استفاده از ابزار هوش مصنوعی، اندازهگیری ضخامت نسوز پاتیل در حالت گرم، نمونۀ طراحی و ساخت دوقلوی دیجیتال در فولاد مبارکه، لجستیک هوشمند، امنیت کاربردهای هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در حوزۀ siem و ایجاد پلتفرم شفاف بهمنظور ارتقای امنیت و شفافیت در فرایند خرید فولاد مبارکه با استفاده از فناوری بلاک، چالشهای اصلی ما در این زمینه هستند.

به گفتۀ وی پس از ارائۀ چالشها در ۲۳ مهر،  دریافت پیشپروپوزالها نیز در ۱۶ آبان  صورت خواهد پذیرفت.  این پیشپروپوزالها یکم آذر ماه ارزیابی خواهند شد و پس از آن در هفتۀ آخر آذر بازدید حضوری از فولاد مبارکه برای پیشنهادهای تأییدشده صورت خواهد گرفت. بعد از آن تا پانزدهم دیماه، پروپوزالها نهایی خواهد شد و ارزیابی لازم برای انتخاب اولویتهای همکاری در یکم بهمن انجام میشود و در نهایت مذاکرات و توافق و عقد قرارداد صورت میگیرد.

بنابر اظهارات مدیرعامل شرکت ایریسا و محور مجری این پروژه، انتقال فناوری و مالکیت فکری و همچنین سرمایهگذاری و حمایت مالی در تولید و توسعۀ محصول، پیشخرید محصول و مشارکت ازجمله مدلهای اصلی همکاری با شرکتهای استارتآپی است. ضمن اینکه یک رویداد دیگر در همین زمینه در بهمن یا اسفندماه امسال برگزار خواهد شد و سال ۹۹ را با دو رویداد به پایان خواهیم برد.

معاون تکنولوژی فولاد مبارکه:

فولاد مبارکه این مسئولیت سنگین را برعهده گرفته که هاب تحول دیجیتال در صنعت فولاد باشد

در حاشیۀ برگزاری این رویداد، سید مهدی نقوی معاون تکنولوژی فولاد مبارکه نیز گفت: با نهایی شدن این فرایند، فولاد مبارکه تا سال ۱۴۰۴ عضو باشگاه و کلوپ فانوس دریایی دنیا خواهد شد. باید به خاطر داشته باشیم دنیای آتی دنیای دیجیتال است. از این رو ما از سال گذشــــته در مطالعـــــات خـــــود و همچنـــــین دستاوردهای نهادهای دانشی به این نتیجه رسیدیم که زندگی صنعتی در آینده متعلق به گروهی خواهد بود که بتوانند در مدیریت دیجیتال حرفی برای گفتن داشته باشند و پیشگام باشند.

وی اظهار داشت: فولاد مبارکه بهعنوان یک شرکت پیشرو   و   دانشی که در چشمانداز خود الگو بودن برای بنگاههای صنعتی را در نظر گرفته، این مسئولیت را پذیرفته و این فرایند را بررسی و پیش نیازهای هوشمندسازی را کسب کرده است.

وی افزود: بعد از این مرحله، پروژهها و فعالیتهایی را در استراتژی تدوین کردیم که یکی از آنها طراحی مرکز تحول دیجیتال بوده است. همچنین با معاونت طرح و برنامۀ وزارت صمت هماهنگی لازم انجام شد تا فولاد مبارکه این مسئولیت سنگین را برعهده گیرد و هاب تحول دیجیتال در صنعت فولاد باشد و این مهم را به عنوان پیشگام اجرا  کند  و در نهایت موجب توسعۀ صنایع ایران گردد.

معاون تکنولوژی فولاد مبارکه گفت: مؤسسه اقتصاد جهانی و مکنزی ۱۱ شاخص مهم را   ارائه کردهاند که براساس آن شرکتها میتوانند وارد این کلوپ شوند. تعداد محدودی از شرکتها هم اکنون عضو این باشگاهاند و ما امیدواریم تا سال ۱۴۰۴عضو آن شویم و ثابت خواهیم کرد که در واقع فولاد مبارکۀ هوشمند هستیم.

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران:

کسب و کارهای جدیدی ایجاد میشود که قابلیت استفاده و انتقال به سایر شرکتهای داخلی و حتی عرضه به عرصههای بینالمللی را داشته باشد

درهمین خصوص عباس زارعی، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران نیز افزود: در این فرایند برآن شدیم تا رویدادهایی چالشی اجرا کنیم  و  به این وسیله چالشهای صنعت فولاد کشور و فولاد مبارکه را شناسایی و مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم. همچنین بخشی از فعالیت های استارتآپی پایهگذاری شد تا در نهایت با استفاده از ظرفیتهای این استارتآپها و تکنولوژیهای ایجادشده، کسب و کارهای جدیدی ایجاد شود که قابلیت استفاده و انتقال به سایر شرکتهای داخلی و حتی عرضه به عرصههای بینالمللی را داشته باشد.

قبلی آیین رونمایی از کارت هواداری باشگاه پرسپولیس
بعد تبیین جایگاه بانک گردشگری بین باشگاه و هواداران پرسپولیس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *