تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی به تولیدکنندگان و فرماندهان رونق اقتصادی

Print Friendly, PDF & Email

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دو هزار و پانصد نفر از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی، با اشاره به اهمیت ثروت ملی و گسترش رفاه عمومی در نظام اسلامی و ضرورت امید نبستن به خارج از کشور تأکید کردند: کار و راهبرد اساسی «مصون‌سازی اقتصاد از آسیب تحریم‌ها از طریق تقویت و رونق تولید داخلی» است و بنده پشت این قضیه ایستاده‌ام و از مسیر پیشرفت حقیقی کشور کاملا دفاع می‌کنم.

کد خبر : 681
تاریخ انتشار : یکشنبه 3 آذر 1398 - 5:17
تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی به تولیدکنندگان و فرماندهان رونق اقتصادی
Print Friendly, PDF & Email

به گزارش وقت خبر ، حضرت آیتالله خامنهای هدف اصلی از جلسه با تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی را تکریم این عناصر اساسی در افکار عمومی خواندند و سخنان تولیدکنندگان در این دیدار را بسیار مهم، سنجیده و قابلتوجه دانستند.
رهبر انقلاب با بیان این نکته که ایکاش تعداد بیشتری از مسئولان بخشهای دولتی و نمایندگان مجلس در این جلسه مهم حضور داشتند، گفتند: کسانی که در مورد رونق تولید جور دیگری فکر میکنند و برای حل مشکلات چشم بهجای دیگری دارند، باید حرفهای امشب این تولیدکنندگان را میشنیدند و درک میکردند که تنها دریچه «انتقالِ حیات، روشنایی و نیرو به داخل کشور» همین دریچهای است که فعالان بخش تولید بر روی کشور میگشایند.
حضرت آیتالله خامنهای نقش اقتصاد را در نظام اسلامی بسیار مهم برشمردند و افزودند: ثروتمند کردن جامعه، افزایش ثروت ملی، گسترش رفاه عمومی و توزیع عادلانه منابع عمومی در اسلام، یک ارزش است که با تحقق این نگاه در عین وجود تفاوت در جامعه، شکاف طبقاتی به وجود نخواهد آمد.
رهبر انقلاب تولیدکنندگان را فرماندهان، پیشروان، خطشکنان و صفوف مقدم عرصۀ حیاتی «تولید داخلی، رونق اقتصادی و گسترش رفاه عمومی» خواندند و خاطرنشان کردند: این میدان خطیر، میدان یک جنگ واقعی است.
ایشان با اشاره به جنگ همیشگی اقتصادی میان کشورها و قدرتها افزودند: البته در دورۀ ریاست جمهوری فعلی آمریکا، این جنگ با چین، کره، اروپا و دیگر مناطق، بروز  و گسترش یافته و در قبال ایران از طریق اعمال تحریمها، شکل وحشیانه، کینهورزانه و جنایتآلود گرفته است.
رهبر انقلاب تصور پایان تحریمها در یکی دو سال آینده را خیال باطل خواندند و افزودند: با شناختی که از مسائل جبهۀ استکبار داریم، تحریمها حالا حالاها وجود دارد، بنابراین برای نجات اقتصاد کشور نباید منتظر پایان تحریمها و بودن یا نبودن فلان شخص یا اقدام فلان کشور بود.
ایشان افزودند: البته دور زدن تحریمها بهعنوان یک تاکتیک خیلی خوب است، اما کار و راهبرد اساسی را باید بر مصونسازی کشور از آسیب تحریمها متمرکز کرد.
ایشان وابستگی به درآمدهای نفتی حتی در بودجۀ جاری را موجب آسیبپذیری کشور خواندند و افزودند: این اتکا با توجه به تحریمها اندکی کاهش یافته، اما از دهه ۷۰ در زمان دولت برادر و رفیق عزیزمان مرحوم هاشمی رفسنجانی (ره) تأکید کردهام، باید وابستگی بر نفت را بهتدریج کم کنیم.
ایشان مسلح کردن انقلاب به سلاح  و ارادۀ تولید داخلی را علاج مشکلات برشمردند و افزودند: تنها راهحل مسائل موجود این است که مسیر تقویت و رونق تولید داخلی را با جدیت ادامه دهیم و با تصمیمات صحیح و اقدامات لازم، موانع را برطرف کنیم که آثار مثبت حرکت در این مسیر نسبت به قبل مشهود است.
رهبر انقلاب توجه به تولید داخل را موجب دور شدن کشور از حالت شرطی شدن دانستند و گفتند: گره زدن روند حل مشکلات به تصمیمات دیگران موجب بروز بدترین مشکلات برای کشور میشود.
رهبر انقلاب ظرفیتهای داخلی را بیپایان خواندند و یادآوری کردند: وقتی یک فعال اقتصادی، مانند امشب، گله میکند و دغدغهمند است، در واقع این حقیقت را اعلام میکند که ظرفیت پیشرفت در کشور وجود دارد و باید موانع آن را رفع کرد.
رهبر انقلاب اسلامی در ادامه این نکته را یادآور شدند که اگر ملت ایران و فعالان اقتصادی و اندیشمندان کشور بتوانند با تکیه بر توان داخلی تحریمها را بیاثر کنند، عامل تحریمکننده نیز از ادامه تحریمها دست برخواهد داشت، زیرا متضرر خواهد شد.
حضرت آیتالله خامنهای با تأکید بر اینکه اگر طرف مقابل از سیاست تحریم دست برداشت، ما نباید سیاست تکیهبر توان داخلی را تغییر دهیم، افزودند: برخی منتظرند تا اگر راه آن طرف باز شود، جهتگیری اقتصادی کشور را به سمت نگاه به خارج ببرند، درحالیکه چنین نگاهی غلط است.
رهبر انقلاب اسلامی، نیروی جوان یا به تعبیر کارشناسان «پنجرۀ جمعیتی» را یکی از مزیتهای مهم کشور برشمردند و گفتند: ما امروز در دل این فرصت قرار داریم، البته فقط تا ۲۰ سال آینده، امکان استفاده از این مزیت مهم وجود دارد و اگر در این ۲۰ سال غفلت شود، کشور وارد عرصۀ سالمندی خواهد شد و دیگر نمیتوان کاری را پیش برد.
حضرت آیتالله خامنهای با تأکید بر لزوم افزایش موالید و همچنین ایجاد ثروت پایدار، افزودند: اینکه بارها بر موضوع فرزندآوری تأکید میشود به همین دلیل است، زیرا در  صورت غفلت از این موضوع که متأسفانه در برههای طولانی هم به آن بیتوجهی شد، کشور بعد از ۲۰ سال وارد مسیری خواهد شد که امکان تغییر آن نیست.
رهبر انقلاب اسلامی ابتدا به فعالان اقتصادی گفتند: مخاطب سیاستهای اصل ۴۴ که چارچوب آن نیز تبیین شده است، شما هستید و این سیاستها برای شما هم حق ایجاد میکند و هم تکلیف.
رهبر انقلاب با اشاره به اینکه معنای سیاستهای اصل ۴۴ جایگزین شدن بخش خصوصی بهجای بخش دولتی نیست، افزودند: این دو بخش باید به هم کمک کنند و مزاحم هم نباشند، مثلا اگر بخش خصوصی میتواند کاری را انجام دهد، بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی خود را رقیب بخش خصوصی ندانند و به آن کار ورود نکنند و اگر هم فعالیت دارند کنار بکشند.
ایشان درعینحال افزودند: البته بخش دولتی نباید بهکلی از فعالیتهای اقتصادی دست بردارد، زیرا کارهایی وجود دارد که جز بخش دولتی یا بخشهای عمومی غیردولتی کس دیگری نمیتواند آنها را انجام بدهد.
ایشان در همین چارچوب، بخش تعاونی در اقتصاد کشور را پدیدۀ مطلوبی دانستند.
رهبر انقلاب اسلامی وظیفه و مسئولیت و نخبگان علمی و دانشگاهی را کمک به حل مسائل اقتصادی و همکاری با بخشهای تولیدی در جهت تبادل دانش و تجربه دانستند.
حضرت آیتالله خامنهای با تأکید بر اینکه دستگاههای دولتی باید از ظرفیت علمی دانشگاهها استفاده کنند، گفتند: در ابتدای سال چهار ماه فرصت داده شد تا نظام بودجهریزی کشور اصلاح شود، اما متأسفانه این کار انجام نشد و دلیل آن هم گرههای علمی است که این گرهها با کمک دانشگاهیان و نخبگان علمی برطرف خواهد شد.
حضرت آیتالله خامنهای در ادامه توصیههایی هم خطاب به دستگاههای دولتی بیان کردند و گفتند: دستگاههای حکومتی باید با جدیت، به دنبال بهبود محیط کسبوکار و برطرف کردن قوانین مزاحم و اصلاح عملکردهای غلط باشند تا محیط مساعد تولید در کشور به وجود آید.

رهبر انقلاب تغییر قوانین و دستورالعملها را وظیفۀ مجلس شورای اسلامی دانستند و گفتند: البته برخی از این قوانین تغییر کرده و در مجلس تصویب شده، اما هنوز اجرایی نشدهاند.
حضرت آیتالله خامنهای با تأکید بر اینکه عمدۀ مشکلات بخش تولید مربوط به مسائل بانکی و گمرکی است، مجلس و دولت را به اقدامات جدی برای برطرف کردن این مشکلات توصیه کردند.
ایشان به احتمال بروز برخی خطاها از جانب تولیدکنندگان اشاره کردند و گفتند: همه خطاها در یک سطح نیستند و نباید برای هر خطایی دستگاههای نظارتی بر سر تولیدکننده بریزند، البته حساب خیانت از اینگونه خطاها جداست.
رهبر انقلاب اسلامی افزودند: همان فکر و اندیشه دقیقی که میتواند بدون هیچ کمکی به فناوری پیچیده و نادر سلولهای بنیادی و یا فناوری غنیسازی اورانیوم از ۵/۳ درصد به ۲۰ درصد دست پیدا کند، آیا نمیتواند به فناوری استحصال بهتر و بیشتر از چاههای نفت دست یابد؟ قطعا میتواند. بنابراین باید از این ظرفیت بیبدیل داخلی استفاده کرد.
ایشان به خروج سریع شرکتهای خارجی نفت و خودرو از ایران بعد از اعلام تحریمها اشاره کردند و گفتند: در آن زمان برخی از این موضوع غصه خوردند، اما باید غصه نخورد و خوشحال بود.
ایشان انتقال تواناییهای بسیار بالای مهندسی و فناوریِ دستگاههای نظامی به دستگاههای غیرنظامی را ضروری خواندند و خاطرنشان کردند: سالها قبل یک ژنرال اسرائیلی گفته بود از ایرانیها بدم میآید، اما در مقابل پیشرفت نظامی آنها تعظیم میکنم.
رهبر انقلاب اسلامی افزودند: توان مهندسی و فناوری دستگاههای نظامی که به چنین افتخاراتی منجر میشود، باید در عرصۀ خودرو، نفت، مسائل فضایی و دیگر بخشها بهکار گرفته شود.
حضرت آیتالله خامنهای حمایت از صادرات و حضور فعالان اقتصادی در کشورهای دیگر را هم مهم دانستند و افزودند: میتوانیم با استفاده از ظرفیت دیپلماسی، با همسایهها و دیگر کشورها، ارتباطات اقتصادی خوبی برقرار کنیم.
ایشان مسئولان را به استفاده از تولیدات داخلی در مجامع بینالمللی توصیه کردند و افزودند: مسئولان باید نشانها، حرفها و مفاهیم ایرانی را ترویج کنند، اما برخی برعکس عمل میکنند.
حضرت آیتالله خامنهای در ادامۀ سخنانشان حضور همهجانبۀ بخش خصوصی و تعاونی را در بخش نفت و گاز ضروری دانستند و افزودند: برخی قوانین مجلس نظیر قانونی که اخیرا در زمینۀ صنایع پاییندستی نفت و گاز مصوب شد، معطل آییننامهها میماند، درحالیکه این کارها باید سریعا انجام شود تا فعالیتهای تولیدی سرعت گیرد.
رهبر انقلاب اسلامی در ادامۀ سخنانشان رسانهها را به انعکاس وسیع و مناسب موفقیتهای تولیدگران فراخواندند و افزودند: رسانه البته از سر دلسوزی برخی اشکالات را منعکس میکند که عیبی هم ندارد تا مسئولان اگر تلویزیون میبینند، بفهمند مشکلات کجاست، اما در کنار آن باید موفقیتهای عرصههای مختلف تولیدی را برای مردم بهویژه جوانان بازگو کرد و با معرفی ظرفیتها به مشتاقانِ فعالیت تولیدی، مطالبات منطقی فعالان اقتصادی را نیز پیگیری کرد تا مسئولان به آنها توجه کنند.
ایشان همچنین تفاوت تعرفۀ تبلیغات کالاهای داخلی با خارجی را ضروری خواندند و افزودند: باید در این زمینه بهگونهای عمل کرد که فعالان اقتصادی بتوانند نشان خود را تبلیغ و ترویج کنند.
حضرت آیتالله خامنهای در پایان سخنانشان خطاب به ملت ایران و دوستان و دشمنان انقلاب تأکید کردند: ملت ایران در عرصۀ جنگ نظامی و سیاسی و امنیتی (مانند کارهایی که در این چند روز بود و کارهای مردمی نبود) دشمن را عقب زده است و به فضل الهی در جنگ اقتصادی هم دشمن را بهطور قاطع عقب خواهد زد و با ادامه حرکت کنونی در مسیر رونق تولید و پیشرفت اقتصادی، افق روشن آیندۀ خود را محقق خواهد کرد.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.