جمع جم

براساس صورت وضعیت مالی ۹ ماهه منتهی به پایان آذر ۹۹ منتشر شده در سایت کدال، موجودی نقدی پتروشیمی جم به ۴ هزار میلیارد تومان رسیده است که نزدیک به ۵۰۰ درصد افزایش داشته است.