بارز همچنان در صدر
گروه صنعتی بارز در دوره ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ همچون روند سالیان گذشته بیشترین سهم بازار را به خود اختصاص داده است.