مشارکت در ایجاد اشتغال گام مهم بنگاههای مالی

در دوسال اخیر شاهد بودیم که نوسانات بازار صاحبان سرمایه را از ریسک کردن در بازار برحذر داشت تا با اتکاء به داشته های قبلی خود روند بازار را به نظاره بنشینند و در موقعیت مقتضی فرصت ورود پیدا کنند.