سایپا بیش از تبلیغات به اعتماد نیاز دارد

گروه خودروسازی سایپا در سال ۹۷ بیش از ۲۹۳ میلیارد ریال هزینه تبلیغات کرد که با این همه ۳۶ درصد فروش داخلی کمتری نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ داشت و در فروش صارداتی نیز کاهش ۶۰ درصدی را نسبت به همین مدت نشان می دهد.